«آصفی» سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند شد

«رحیم آصفی املشی» به عنوان سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران درشبه قاره هند منصوب شد.

آخرین اخبار گیشه