آیا منع به کارگیری بازنشستگان «فتنه» است؟!/ «شیفتگان خدمت» رفتند، «تشنگان قدرت» تا آخرین لحظه ماندند

هرچه می توان این افراد را که برای اجرای قانون پیش از مهلت قانونی مقرر برای ترک کرسی شان پیش قدم شدند، «شیفتگان خدمت» دانست، به همان اندازه باید در مورد کسانی که به هر حربه ای متوسل شدند تا کرسی مدیریتی را حفظ کنند، باید تعبیر «تشنگان قدرت» را بکار برد و بنا به تعبیر وزیر کشور «اگر نگوییم این افراد دارای منافعی هستند که تلاش می کنند، بمانند؛ حتما باید از آنها به عنوان افراد مشکوک نام برد.»

آخرین اخبار گیشه