حیدریان سینمای ایران را در چه شرایطی تحویل انتظامی داد؟

آیا اساساً این مدیران سینمایی دستاورد و مسیر صحیحی را پیش روی سینما قرار داده بود که ضروری بر تداوم آن باشد یا باید پذیرفت که اساساً جنس فعالیتش از همان مدل «ریل گذاری» در دوره دولت‌های پیشین بود که فرجامش را دیدیم؟

آخرین اخبار گیشه