قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

اگر وضعیت مالی من یا امثال من خوب است به خود شخص مربوط است و به هیچکس ارتباطی ندارد! مگر برای رسیدن به این شرایط مالی دزدی کرده‌ایم که اموال ما را اندازه گیری می‌کنند؟چه کسی می‌داند که در حال‌ حاضر ۵۰ خانواده از کنار من نان شب درمیاورند؟

آخرین اخبار گیشه