دختر قهرمان بوشهری پس از چند روز مبارزه با مرگ روی تخت بیمارستان در وضعیت بسیار بدی چشم از جهان فرو بست.

آخرین اخبار گیشه