مسابقات شمشیربازى بازى هاى آسیایى به خاطر قطعى برق متوقف شد.

آخرین اخبار گیشه