نمایش خوب عبادی پور در سرویس و عملکرد خوب بازیکنان عقب زمین ایران باعث شد تا تیم ایران این بار در اواسط ست از فنلاند پیش بیفتد.

آخرین اخبار گیشه