قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

بالشت را رویم انداخته بودم تا کسی با من مصاحبه نکند/ خبرنگار خارجی گفت فیلم راحتما به آقای خمینی نشان می‌دهم

خبرنگاران رو به روی من نشستند و شروع به مصاحبه کردند یادم است که خانم با ظاهر بدون حجاب می خواست با من صحبت کند من هم برای خودم اعتقادات و باورهایی داشتم وقتی دیدم سوال می پرسد و من جواب نمیدهم گفت چرا جواب نمیدهی من هم گفتم شرط مصاحبه ام این است که حجابت را رعایت کنی.

آخرین اخبار گیشه