مواجهه فین‌تک‌ها با FATF

پیمان FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در واقع دبیرخانه ای است برای بستن دسترسی پولی و مالی سازمان ها، شرکت ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند.

آخرین اخبار گیشه