آیا کودکان سفیدپوست امروز کمتر از اجدادشان نژادپرست هستند؟

تحقیقات من درمورد کودکان هیچ دلیل خاصی به دست نمی دهد که باور کنیم هر نسل جدید از سفیدپوستان، به طور طبیعی یا به ناگزیر صاحب دیدگاه هایی می شوند که در مقایسه با نسل های پیش از خود، با ذهن بازتر و مدارای بیشتری نسبت به مسئله نژاد نگاه می کنند.

آخرین اخبار گیشه