هشدار دبیر شورای امنیت روسیه در مورد تکرار سناریوی سوریه در افغانستان

دبیر شورای امنیت روسیه گفت: تکرار سناریوی سوریه در قلمرو افغانستان دور از ذهن نیست.

آخرین اخبار گیشه