امام جمعه اصفهان: اگر فردی 3 هفته نمازجمعه را ترک کرد، باید خانه اش را خراب کرد  صحت ندارد  دفترامام جمعه اصفهان باتکذیب این مطلب گفت سخنرانی بااین مضمون صورت نگرفته استhttp://bit.ly/2t3hIqThttp://shayeaat.ir/post/1333