ریالی از درآمدهای یک منطقه در منطقه دیگر هزینه نمی شود، چه برسد به کشوری دیگرمتن و پاسخ شایعه