تحویل تندر90 به خریداران ساندرو توسط سایپا صحت نداردسایپا با تکذیب این مطلب اعلام کرد این طرح کاملا اختیاری است و هیچ اجباری برای دریافت تندر 90 به جای ساندرو نیست.http://bit.ly/2l5tm0Qhttp://shayeaat.ir/post/1336