پست اینستاگرام فدراسیون فوتبال فلسطین درحمایت مراکش صحت ندارداین پست یک جوان فلسطینی است که به جهت هم زبان بودن بامراکشی ها، آرزوی پیروزی آنها دراین رقابت را داشته استhttp://bit.ly/2t0O4U0http://shayeaat.ir/post/1338