دستگاه کوچک کننده بینی مورد تایید نیست صحت دارداین دستگاه که در حال حاضر توسط شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود، به لحاظ عملکردی مورد تائید وزارت بهداشت نیست.http://bit.ly/2t2ov50http://shayeaat.ir/post/1340